Platba na 3 splátky a bez navýšení!

Podmínky soutěže na sociálních sítích

Pravidla pro soutěže na sociálních sítích Facebook a Instagram

Obecná ustanovení

 1. Účastníkem soutěže se stává každý účastník, který akceptuje pravidla soutěže, splňuje tyto podmínky a zašle prostřednictvím komentáře na Facebooku či Instagramu (podle toho, na které z těchto platforem soutěž probíhá), odpověď na příspěvek organizátora. Přesná definice komentáře, účastníka, doby trvání soutěže je popsána v Mechanismu soutěže.
 2. Organizátorem soutěže je společnost ROK corp s.r.o. se sídlem: Lipůvka 350, Lipůvka 67922 Spisová značka: C 127314 vedená u Krajského soudu v Brně, IČ: 14235251(dále jen „organizátor“).
 3. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké.
 4. Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.
 5. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.
 6. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.
 7. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.
 8. Organizátor si vyhrazuje právo smazat takové komentáře, které budou urážlivé či jinak nevhodné (tj. nebudou se týkat tématu soutěže), nevyžádanou reklamu a případně zablokovat jejich autory.
 9. Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společnostmi Facebook ani Instagram a tyto společnosti za jejich průběh nijak neodpovídají. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv Facebooku nebo Instagramu.

Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

 1. Účastník soutěže poskytuje vložením komentáře jako odpovědi na soutěžní otázku organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, název Facebookového nebo Instagramového profilu a případně doručovací adresu a e-mail) ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení obchodu a služeb.
 2. Organizátor soutěže tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla organizátora.

Mechanismus soutěže

Místo a doba konání soutěže

Soutěž probíhá v rámci České a Slovenské republiky v době ode dne zveřejnění soutěžního příspěvku do dne uvedeného v příspěvku (včetně). Soutěžní příspěvek je označen hashtagem #soutěžsenteso

Účastníci soutěže (dále jen "soutěžící")

Soutěžícím může být pouze fyzická osoba starší 15 let, případně osoba mladší 15 let, která bude v případě výhry zastoupena zákonným zástupcem, s bydlištěm a doručovací adresou na území České nebo Slovenské republiky.

Soutěžící musí být uživatelem Facebooku či Instagramu a po celou dobu konání soutěže zde musí mít svůj aktivní účet. Tento účet musí splňovat veškerá pravidla použití Facebooku a Instagramu, která jsou uvedena zde: www.facebook.com/policies a https://www.facebook.com/policies/pages_groups_events/  a https://help.instagram.com/1215086795543252. Pokud Facebookový či Instagramový účet soutěžícího z jakéhokoli důvodu zanikne či ukončí svou aktivitu (včetně blokace), může být soutěžící vyloučen ze soutěže a ztrácí nárok na jakoukoli výhru.

Soutěžící musí použít v soutěži svůj vlastní účet na Facebooku či Instagramu, účast v soutěži prostřednictvím jiné osoby je vyloučena. 

Do soutěže budou zařazeni pouze takoví soutěžící, kteří splňují stanovené podmínky soutěže.

Účast v soutěži je dobrovolná.

Vyhodnocení soutěže

Po uplynutí doby konání každé soutěže, organizátor vyhodnotí komentáře pod soutěžním příspěvkem na Facebooku či Instagramu a zařadí do náhodného výběru pouze ty, které obsahují správné odpovědi (pokud jde o tipovací soutěž, kde je pouze jedna odpověď správná) nebo ty, které podle svého uvážení vybere (u soutěží, kde soutěžící do komentáře píše své osobní zkušenosti či jinak požadované texty). 

Výherce, který splnil všechny podmínky soutěže zveřejní organizátor vždy pod soutěžním příspěvkem nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů po skončení soutěže. Výběr výherních komentářů proběhne zcela náhodně. Organizátor výherce pod soutěžním příspěvkem označí (pomocí Facebook či Instagram tagu), k čemuž soutěžící svojí účastí vyslovuje svůj souhlas.

Organizátor soutěže má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek soutěže soutěžícími a je oprávněn s okamžitou platností vyloučit soutěžícího, pokud bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže. Toto rozhodnutí organizátora je konečně a nelze se proti němu odvolat.

Výhry a jejich doručení

 1. Výherce poskytne v přímé zprávě (Direct message) svou doručovací adresu pořadateli.
 2. Výhry budou poté zaslány poštou na výhercem uvedenou poštovní adresu v České nebo Slovenské republice.
 3. Výhry nejsou soudně vymahatelné.
 4. Zveřejnění pravidel

Tato pro soutěž závazná pravidla budou zveřejněna po celou dobu trvání soutěže k dispozici na této webové stránce. Na tuto stránku povede ze soutěžního Facebookového či Instagramového příspěvku link.